Nyheter

Søk støtte til rombaserte tjenester for maritim bruk

Publisert av romsenter.no

ESA lyser ut midler til utvikling av nye rombaserte tjenester og teknologi for maritime anvendelser.

Den europeiske romorganisasjonen ESA har åpnet en tematisk utlysning kalt «Space for Smart and Uncrewed Shipping». Europeiske aktører inviteres til å søke om støtte til utvikling av tjenester og teknologi relatert til maritime anvendelser.

Prosjekter som enten tar i bruk eller bidrar til å forbedre relevant rominfrastruktur, for eksempel satellittkommunikasjon, 5G eller PNT (Posisjon/Navigasjon/Tid), kan motta økonomisk støtte.

Romteknologi gir gevinster i maritim sektor

Norges havområder er seks ganger større enn landområdene våre. Maritim næring står i dag for 3% av verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi. Satellittbaserte tjenester benyttes gjennomgående i fiske, offshore og maritim transport, og i kommunikasjon, kartlegging og værvarsling.

Moderne teknologi og satellittovervåking gir mulighet til å innhente data fra store områder. Satellitter kan bidra til bærekraftig bruk av og overvåking av havområdene, sjøredning og forebygging av ulykker. Satellitter er også nyttig i kampen mot ulovlig fiske og miljøkriminalitet.

Norsk maritim sektor har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk romteknologi. Videre utvikling i bruken av romteknologi vil både gi gevinster for maritim næring og være nyttig i offentlig sektors oppgaver relatert til havrommet.

Hvem kan motta støtte?

Fokus for utlysningen er utvikling av tjenester og teknologi for anvendelser inkludert, men ikke begrenset til

  • Sikker (secure) drift/fjernstyring av autonome fartøy
  • Digitalisering til havs og på land/i havner
  • Prediktivt vedlikehold og støtte til operasjoner ute på havet
  • Reduksjon av utslipp og miljøpåvirkning
  • Maritim sikkerhet (safety)
  • Effektiv intermodal transport (dvs. hvor to eller flere transportformer inngår)
  • Overvåking av truede kystområder
  • Maritim overvåking og deteksjon av illegal aktivitet til havs

Aktører kan søke om støtte til demonstrasjonsprosjekter som er relatert til maritime tjenester og basert på bruk av rominfrastruktur som satellittkommunikasjon, 5G eller PNT (Posisjon/Navigasjon/Tid).

Det er også mulig å få støttet nødvendig teknologi/produkt-utvikling relatert disse tjenestene. Små og mellomstore aktører kan få mer støtte enn store aktører.

Slik søker man

Det er to søknadsfrister, 15. juni og 15. september 2021. Aktører som vil søke om støtte må levere et Outline Proposal (basert på mal fra ESA) elektronisk til ESA innen en av de to tidsfristene. Disse fristene er satt opp for at man kan få evaluert søknader fordelt på to ulike tidspunkt.

Les mer om utlysningen og hvordan man søker på ESA sine sider.

Nasjonalt støttebrev

I etterkant av hver søknadsfrist vil ESA og Norsk Romsenter evaluere de innkomne forslagene, og gi søkerne svar på om de kan gå videre og utarbeide et endelig prosjektforslag (Full Proposal) eller ikke.

Et nasjonalt støttebrev fra Norsk Romsenter må sendes sammen med Full Proposal til ESA, ellers vil ikke ESA kunne støtte prosjektet. Norsk romsenters deltagelse i vurderingen av Outline Proposal skal blant annet sikre at kost/nytte og relevant risiko er evaluert med hensyn til norske interesser og norsk romrelatert omsetning.

Det er ESA som foretar den endelige utvelgelsen av prosjekter og blir kontraktsmotpart.

Kontakt

Kristine L Koslung
ESA Business Applications ambassadør i Norge
Kjeller Innovasjon
kk@kjellerinnovasjon.no

Rune Sandbakken
Fagsjef – Satellittkommunikasjon
Norsk Romsenter
rune.sandbakken@spaceagency.no