Forskere

Vi hjelper deg med å skape verdier fra forskning.

Kontaktperson

Vi ser etter unike løsninger og teknologier med et stort industrielt potensial. 

Kjeller Innovasjon bistår forskningsmiljøene med kommersialisering av forskning. Vi setter sammen et dedikert team for å evaluere det kommersielle potensialet av forskningsresultatene, oppfinnelsen eller den kommersielle ideen. Videre etablerer vi i samarbeid med forskningsmiljøene et offentlig finansiert kommersialiseringsprosjekt som inkluderer forskning, utvikling, beskyttelse av rettigheter, markedsaktiviteter og forretningsutvikling. Kommersialisering skjer gjennom lisensiering eller salg av rettigheter for kommersiell utnyttelse til etablert industri eller ved opprettelse av et nytt selskap.

Vi har lang erfaring med å gjøre forskningsresultater og nye oppfinnelser om til nye arbeidsplasser, ny næring og styrket konkurransekraft gjennom teknologioverføring. Vi har et multikompetent team med bred faglig bakgrunn og har etablert over 130 selskaper basert på banebrytende forskning fra våre samarbeidspartnere. 

Har du en idé du ønsker å diskutere, ta kontakt med en av våre forretningsutviklere!

Teknologioverførings- og kommersialiseringstjenester

Vi leverer relevante kommersialiseringstjenester i hele verdikjeden, fra tidligfase til kommersialisering og videre vekst. Her er eksempler på våre tjenester:

Strategisk innovasjonspartner
Bistand til utvikling og implementering av forskningsinstitusjonens innovasjonsstrategi. Vi tilbyr kontinuerlig bistand med relevant kobling til industri, oppstarts- og investormiljøer, for identifisering av prosjektmuligheter og kommersialiseringsmuligheter via lisens eller spin-off. Avtalen omfatter blant annet bistand til utvikling av strategi for håndtering av intellektuelle eiendeler (IP), interne rutiner, oversikt og dokumentasjon, samt håndhevelse og øvrig administrasjon av DOFI-prosesser, eierskap til IP i forskningsprosjekter, patenter, lisensavtaler etc.

Utvikling og gjennomføring av større prosjekter
Bistand i søknads-, utviklings- og gjennomføringsfasen i større prosjekter som kvali- fiserer for en rekke norske og europeiske finansieringsordninger, eksempelvis EIC (European Innovation Council), Grønn plattform, JIP (Joint Industry Project), CLIMIT, Innovasjon Norge.

Idéworkshop
Målrettede idéworkshoper for å identifisere nye oppfinnelser og forskningsresultater med kommersielt potensial. 

Syretest 
Innledende evaluering av kommersielt potensial for identifiserte ideer, forskningsresultater og teknologier. Dette innebærer blant annet vurdering av marked, teknologi, produkt og IP, vekstpotensial og utvikle de første hypoteser om mulige forretningsmodeller. I tillegg vurderes team og kapitalbehov, samt samlet anbefaling for videreføring.

Lisensiering
Lisensiering av teknologi med IP-assessment, marked- og kundesøk, forhandling av vilkår, avtaleinngåelse og gjennomføring og oppfølging. 

Etablering av bedrift
Bistand i prosessen for å rigge selskap for oppstart og vekst, herunder forutgående interessentanalyse, etablering av selskap, overføring av teknologi og rettigheter, investorsøk, cap table, finansieringsstrategi, aksjonæravtale, organisasjonsutvikling, incentivering, rekruttering av team, samt forretningsutvikling for øvrig.

FORNY 
Forskningsrådets FORNY-program gir muligheter for finansiering av prosjekter basert på offentlig finansierte forskningsresultater med kommersielt potensial.

Kvalifiseringsprosjekt
Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommer-sielle potensialet i forskningsresultater og avklare videre veivalg, det være seg videre forsknings- retning, teknologiutvikling eller strategivalg. Kjeller Innovasjon utvikler, søker og gjennomfører kvalifiseringsprosjekter sammen med FoU-institusjonen. Resultatene fra et fullført kvalifiseringsprosjekt benyttes som underlag til en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt. 

Verifiseringsprosjekt -Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning
Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målsettingen ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses. Kjeller Innovasjon utvikler, søker og gjennomfører verifiseringsprosjekter sammen med FoU-institusjonen. 

Har du spørsmål?

Ann Ingeborg Wålen

Senior forretningsutvikler

Vis profil